வியாழன், 11 பிப்ரவரி, 2016

நான் இப்படிதாங்க....

நான் நூலகம் சென்றதில்லை...
புத்தகங்கள் படித்ததில்லை...
அன்பானவர்களை நூலகமாக்கி
அவர்களின் அனுபவங்களை
புத்தகங்களாக்கி படிக்கிறேன்...

Ajai Sunilkar Joseph

1 கருத்து: